JOURNAL

-

Me mudo

Me desnudo

Me seguro

Me esmero

Me quero